กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายมนัสชัย ชุมแสง 2. นางสาวนันทนา ไกรเพ็ชร 3. นางสาวศิริพร ดาทอง 4. นางสาวมณฑกานต์ แซ่โล้ว 5. นางสาวมณีจันท์ ลีบำรุง 6. นางสาวปิยะชาติ เกิดเชื้อ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8332)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี    

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรารงกรณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพนิสิต นักศึกษา ในการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านการบัญชี และเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีการทบทวนความรู้ทางด้านบัญชีมาใช้เป็นทักษะในการแข่งขัน

ผลงานของนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019” มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท ได้แก่ 
1. นายมนัสชัย ชุมแสง
2. นางสาวนันทนา ไกรเพ็ชร
3. นางสาวศิริพร ดาทอง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท ได้แก่ 
1. นางสาวมณฑกานต์ แซ่โล้ว
2. นางสาวมณีจันท์ ลีบำรุง
3. นางสาวปิยะชาติ เกิดเชื้อ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์ ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.พ. 2562  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246