กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวจิดาภา หงษ์แสงไทย 2. นางสาวนันท์กมล บัวสาย 3. นางสาวปุณนรัศค์ ปะนะภูเต 4. นายโฟล์ค แถลงคำ 5. นางสาวกันติชา ชัยภักดี 6. นางสาวสาวิตรี คาดบัว 7. นางสาวณัฐชา ขันซ้าย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8336)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม    

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ All new Super Cub ภายใต้แนวคิด “Forever retro เจแปนนิสเรโทรแท้ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน”

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการที่เข้าร่วมประกวดแผน ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ นางสาวจิดาภา หงษ์แสงไทย นางสาวนันท์กมล บัวสาย นางสาวปุณนรัศค์ ปะนะภูเต นายโฟล์ค แถลงคำ นางสาวกันติชา ชัยภักดี นางสาวสาวิตรี คาดบัว นางสาวณัฐชา ขันซ้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ และ อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการดังกล่าวจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ สยามสแควร์ วัน กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.พ. 2562  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246