กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายจตุพล โคตรโสภา 2. นางสาวมาริสา จำนงศิลป์ 3. นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง 4. นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ 5. นายชวิศ ช่ำชอง 6. นายสุพจน์ คตภูธร 7. นายเธนศ ชุ่มใจ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าว (8381)

หัวข้อข่าว : นิสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019    

นิสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ทั้ง 3 ทีม คว้า 3 รางวัล จากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival 2019 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ไอส์แลนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
   - รางวัลที่ 1 หัวข้อ BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน (Handwritten Recognition) 
เรื่อง “การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ” 
ผลงานของ : นายจตุพล โคตรโสภา และนางสาวมาริสา จำนงศิลป์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : ผศ.ดร.รพีพร ช่ำชอง
   - รางวัลที่ 3 หัวข้อ BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน (Handwritten Recognition) 
เรื่อง “การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ”
ผลงานของ : นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ และนายชวิศ ช่ำชอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
   - รางวัลชมเชย หัวข้อ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง “แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์”
ผลงานของ : นายสุพจน์ คตภูธร และนายเธนศ ชุ่มใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์พชระ พฤกษะศรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : คณะวิทยาการสารสนเทศ/กลุ่ม National Software Contest - NSC Thailand
ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 19 มี.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246