กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลครุฑทองคำ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์
  หน่วยงาน :
        คณะพยาบาลศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา และ อาจารย์กนกกุล มาเวียง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะพยาบาลศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8411)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ มมส รับรางวัลครุฑทองคำ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561    

อาจารย์ มมส รับรางวัลครุฑทองคำ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์กนกกุล มาเวียง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา แสนสีหา และอาจารย์กนกกุล มาเวียง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี หรือ “วันข้าราชการพลเรือน” โดยมี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม สร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ และมอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปี 2563 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงคมนาคม

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 619 ราย c]tij;,นิทรรศการที่เปิดให้ข้าราชการ และประชาชนที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” และการบริการประชาชนจากส่วนราชการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคำ” ในฐานะข้าราชการดีเด่นนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อจะส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง ทั้งในด้านการดำรงตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน ส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา แสนสีหา/อาจารย์กนกกุล มาเวียง
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

วันที่ประกาศข่าว : 03 เม.ย. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246