กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน โครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 13
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายตะวัน เชียงขวาง 2. นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี 3. นายทักษ์ดนัย ชราชัย 4. นางสาวธัญญา ภูผาพลอย 5. นางสาววิรัลยา สามเชียง 6. นางสาวอรอนงค์ แสนบุตร 7. นางสาวสมหฤทัย โพธิ์ศรี 8. นางสาววชิรินทรา แสนสีมนต์ 9. นางสาวพิมชนก สุขยิ่ง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา สาขาประมง
รายละเอียดข่าว (8412)

หัวข้อข่าว : นิสิต สาขาประมง มมส คว้างรางวัลชนะเลิศ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน    

นิสิต สาขาประมง มมส คว้างรางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี คว้างรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย นายตะวัน เชียงขวาง, นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี, นายทักษ์ดนัย ชราชัย, นางสาวธัญญา ภูผาพลอย, นางสาววิรัลยา สามเชียง, นางสาวอรอนงค์ แสนบุตร, นางสาวสมหฤทัย โพธิ์ศรี, นางสาววชิรินทรา แสนสีมนต์ และนางสาวพิมชนก สุขยิ่ง ทั้งหมดเป็นนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คว้ารางวัลชนะเลิศ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน" ภายใต้โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่13 จากผลงาน “ชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "พัฒนาเยาวชน" ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้จากในห้องเรียนไปทำประโยชน์เพื่อชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ นิสิตสาขาประมง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัล

อาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกปลานิลขาย ใครจะรู้บ้างว่า ลูกปลานิลที่จะขายได้ราคานั้นต้องเป็นเพศผู้ เพราะโตเร็วกว่าและมีน้ำหนักมากกว่าเพศเมีย ดังนั้นเกษตรกรต้องทำการแปลงเพศลูกปลา โดยวิธีการให้ฮอร์โมนเพศผู้ในระยะไข่ที่เหมาะสม นิสิตสาขาวิชาประมง จึงคิดค้นเครื่องมือชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่ เพื่อจำลองสถานการณ์การอยู่ในปากแม่ปลาของไข่ปลา

จุดเด่นของเครื่องมือนวัตกรรม “ชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่” ที่คิดค้นขึ้นนี้ คือ ช่วยเพิ่มอัตรารอดของไข่ปลา เมื่อเคาะออกจากปากแม่ปลา และเกษตรกรสามารถคัดแยกระยะไข่ปลาได้ตั้งแต่บ่อเลี้ยง รวมทั้งความสะดวกของเครื่องมือในการลงพื้นที่ เพราะขนาดไม่ใหญ่ พับเก็บได้ง่าย ราคาถูก และเกษตรกรสามารถติดตั้งเองได้ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงทำให้ต่อไปเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเพาะพันธุ์ลูกปลานิลแปลงเพศขาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : สาขาวิชาประมง/เพจ scbchallenge
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ 

ที่มา : คณะเทคโนโลยี/เพจ scbchallenge

วันที่ประกาศข่าว : 03 เม.ย. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246