กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวกาญจณาภรณ์ สัพโส 2. นางสาวสุทธิชา มอไธสง 3. นางสาวชนิกานต์ ญาณผาด 4. นางสาวนันทนา กัณหา 5. นายธีรพงศ์ พงษ์เสือ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาฟิสิกส์
รายละเอียดข่าว (8413)

หัวข้อข่าว : นิสิต สาขาฟิสิกส์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน    

นิสิต สาขาฟิสิกส์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) พร้อมด้วย นิสิต สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวกาญจณาภรณ์ สัพโส, นางสาวสุทธิชา มอไธสง, นางสาวชนิกานต์ ญาณผาด, นางสาวนันทนา กัณหา และนายธีรพงศ์ พงษ์เสือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ด้วยผลงาน “เครื่องเขย่าถุงบริจาคโลหิตแบบพกพา” โดยได้แรงบันดาลใจจากความสุขใจจากการได้เป็น “ผู้บริจาคโลหิต” ซึ่งโครงการนับเป็นหนึ่งในโครงการ "พัฒนาเยาวชน" ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้จากในห้องเรียนไปทำประโยชน์เพื่อชุมชน ได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัล

โครงงาน “เครื่องเขย่าถุงบริจาคโลหิตแบบพกพา” เพราะโลหิตของเราสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ แต่ใครจะรู้บ้างว่า การออกบริการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลตามต่างจังหวัด มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานคนทดแทนเครื่องเขย่าถุงโลหิต ที่ทำหน้าที่ผสมโลหิตเข้ากับสารกันเลือดแข็งในถุงบรรจุ และหยุดโลหิตพร้อมกับมีสัญญาณเตือนเมื่อได้ปริมาตรตามที่กำหนด…แต่เครื่องมือนี้มีปริมาณไม่เพียงพอ เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แถมมีราคาสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว นิสิตจึงนำความรู้ทางฟิสิกส์มาออกแบบเครื่องเขย่าถุงโลหิตพกพาแบบ made in Thailand

จุดเด่นของนวัตกรรมนี้ คือ การจำลองวิธีการทำงานของเครื่องเขย่าถุงโลหิตให้ใกล้เคียงกับของต่างประเทศมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเขย่า และการมีสัญญาณเตือนเมื่อได้ปริมาตรตามที่กำหนด แถมราคาถูกแค่หลักหมื่นต้นๆ...ดังนั้นปริมาณของโลหิตที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จึงมีจำนวนสูงกว่าการใช้แรงงานคน เพราะมีค่า error ต่ำกว่า จากโครงงานนี้สามารถพัฒนาการผลิตได้ปริมาณมากๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศขนาดไหน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์/เพจ scbchallenge
ข่าว : เพจ scbchallenge/สุพรรณี นัดสันเทียะ

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 03 เม.ย. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246