กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์
  หน่วยงาน :
        กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์วีระชัย สายจันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รายละเอียดข่าว (8456)

หัวข้อข่าว : มมส คว้ารางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562    

มมส คว้ารางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2019 Award ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2018)” โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด และสามารถคว้ารางวัลBronze Award พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

รางวัล Bronze Award ได้จากผลงานที่นำเสนอ ได้แก่
1. เรื่อง “กระติบข้าว : ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความหลากหลาย และอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์” ผลงานของ รองศาสตราจารย์วีระชัย สายจันทา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเป็นหัวหน้าโครงการ 
2. เรื่อง “การแปรรูปข้าวฮางงอกอินทรีย์คุณภาพสูง (ข้าวสปา)” ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ประกาศข่าว : 30 เม.ย. 2562  ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246