กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลความประพฤติดีฯ (วิสาขบูชารำลึก) ประจำปี 2562
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/คณะมนุษยศา
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ 2. นางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น 3. นางสาววรพิชชา กาฬจันทร์ 4. นายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย 5. นายภูมิ ใจมีชัย 6. นายสิทธิโชค แสนนาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเทคโนโลยี/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/คณะมนุษยศา
รายละเอียดข่าว (8512)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส รับรางวัลความประพฤติดีฯ (วิสาขบูชารำลึก) ประจำปี 2562    

นิสิต มมส รับรางวัลความประพฤติดีฯ (วิสาขบูชารำลึก) ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยี นางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาววรพิชชา กาฬจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย คณะนิติศาสตร์ นายภูมิ ใจมีชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนายสิทธิโชค แสนนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “นิสิตผู้มีความประพฤติดี” ประจำปี 2562 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2562 จำนวน 616 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายกัน สังคมจึงจะเกิดความสงบสุขได้ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง จึงควรประกอบกรรมดี กระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และแก่วงศ์สกุลของตน” ทั้งนี้ ยังได้ชมเชยและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีทุกคน เพราะรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การทำความดีย่อมมีผู้เห็นและได้รับการยกย่องเสมอ

การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ เป็นเครื่องชี้วัดว่าประเทศไทย ยังคงเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง มีประชาชนที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีความรักสามัคคี และมีการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นความหวังของชาติสืบต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร/ภัสสราภรณ์ ใจอุ่น
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

ที่มา : กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 31 พ.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246