กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวขวัญชนก เขตบุรี และนายศุภชัย วีระศักดิ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8514)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562    

นิสิต มมส รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย วีระศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวขวัญชนก เขตบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม

(วันนี้) 30 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ดังนี้

  1. นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 
  2. นายรัตนพล คิดไร โรงเรียนมิตรภาพ 
  3. นางสาวศศิวดี ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  4. นางสาวขวัญชนก เขตบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  5. นายนรเศรษฐ์ กุดแถลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  6. นายศุภชัย วีระศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7. นางสาวอรพิน ปะทิเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เอกชัย ธงชาย/ศุภชัย วีระศักดิ์
ข่าว : ศุภชัย วีระศักดิ์

ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 31 พ.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246