กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวคัทลียา ประจำดี 2. นางสาวอรวี น้อยโสมศรี 3. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ 4. นางสาวศิริโสภา พิสัยพันธ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา ภาควิชานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8538)

หัวข้อข่าว : นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board    

นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “ลงมือทำ” มีสมาชิกในทีม จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวคัทลียา ประจำดี นางสาวอรวี น้อยโสมศรี นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ และนางสาวศิริโสภา พิสัยพันธ์ ทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Umay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีประกาศผลรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จัดโดย กิจกรรม ยูเมะพลัส “สร้างสุข เพื่อชุมชน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบการประกวดหนังสั้น สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อหนังสั้นภายใต้กรอบและกติกาที่ทางทีมงานกำหนด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://umayplusmoneyfitness.com/

ภาพ : ยูเมะพลัส
ข่าว : ภาควิชานิเทศศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246