กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายทีปกร โสสิงห์ 2. นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล 3. นางสาวจิราพร ออระสรี 4. นายเฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง 5. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ 6. นางสาวกัญญาวีร์ สารผล 7. นางสาวเมธาวี ทัพธานี 8. นายธนพล ธีราช 9. นายอภิชัย ภานุสี 10. นางสาวณัฐกมล ชิณภาค 11. นายสหรัฐ หอมแสง 12. นายศุภฤกษ์ ศรีทองแดง 13. นายธณัฐพันธ์ โพธิ์ชัยเลิศ 14. นายปฏิภาณ อินธิบาล 15. นายฐานิรันดร์ สุภาพิมพ์ 16. นายธีรศักดิ์ คนต่ำ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รายละเอียดข่าว (8549)

หัวข้อข่าว : นิสิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มมส คว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น    

นิสิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มมส คว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท–เอกมัย กรุงเทพมหานคร นิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน” จัดงานโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านหนังสั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา (นิสิต นักศึกษาครู) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในครั้งทั้งหมด 35 เรื่อง และเข้ารอบตัดสิน จำนวน 14 เรื่อง

ผลการติดสินส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”
  • รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม AFTERCLAP STUDIO ผลงานชื่อ “มุทิตา” มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายทีปกร โสสิงห์
   2. นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล
   3. นางสาวจิราพร ออระสรี

  • รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม ศึกเทศศาสตร์ ผลงานชื่อ “คราบนักเรียน” มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายเฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง
   2. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ
   3. นางสาวกัญญาวีร์ สารผล
   4. นางสาวเมธาวี ทัพธานี
   5. นายธนพล ธีราช
   6. นายอภิชัย ภานุสี
   7. นางสาวณัฐกมล ชิณภาค
   8. นายสหรัฐ หอมแสง
   9. นายศุภฤกษ์ ศรีทองแดง
   10. นายธณัฐพันธ์ โพธิ์ชัยเลิศ

  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม ไอติมรวมพลัง ผลงานชื่อ “พฤติกรรมนิยม” มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายปฏิภาณ อินธิบาล
   2. นายฐานิรันดร์ สุภาพิมพ์
   3. นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

โดยมี อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีม AFTERCLAP STUDIO (เหรียญทอง) และทีม ไอติมรวมพลัง (เหรียญทองแดง) และ อาจารย์ ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมศึกเทศศาสตร์ (เหรียญเงิน)

และผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจากคุรุสภา ในวันครู วันที่16 มกราคม 2563 ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246