กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (8676)

หัวข้อข่าว : นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส รับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม    

นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส รับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า เข้ารับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง” นำโดยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนายสุริยะ สอนสุระ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต ตลอดนิสิตเข้าร่วมรับโล่รางวัลในครั้งนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จำนวนรวม 280 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานยังมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมการประเมินและการรายงานผล รวมทั้งเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้นำนิสิตในการดำเนินงานในปีต่อไป

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำเกณฑ์ประเมินโครงการ Green Youth มาใช้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth ที่มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่สาธารณชนได้ นำมาสู่การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ในครั้งนี้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/สุริยะ สอนสุระ

วันที่ประกาศข่าว : 13 ส.ค. 2562  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246