กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล CEO Leader Award และ Mother Awards of The World 2019
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8719)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัล CEO Leader Award และ Mother Awards of The World 2019    

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัล CEO Leader Award และ Mother Awards of The World 2019

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมี พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ผู้แทนท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับ 3 อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลแม่พระในดวงใจ 2562 : Mother Awards of The World 2019
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลแม่พระในดวงใจ 2562 : Mother Awards of The World 2019
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี 2562 : CEO Leader Award 2019

สำหรับโครงการงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ โดย ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลตอบแทนคุณงามความดีที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนผู้นำ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 28 ส.ค. 2562  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246