กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เด็กชายคณิศร ภาคสุชล
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (8737)

หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงยินดีกับ เด็กชายคณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้น ป.5/1ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ในโอกาสรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านตนตรีไทย จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาโดยคัดเลือกระดับละ 1 คน มีผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล จำนวน 3 คน และสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
   1. ระดับดีเด่น ประเภทอุดมศึกษา ได้แก่ นายธนวัตร ศรีภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2. ระดับดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ นายภานุวัฒน์ สีชุม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
   3. ระดับดี ประเภทประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายคณิศร ภาคสุชล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   4. โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองนาใน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : พิสิษฐ์ วัฒนธรรมจังหวัด
ข่าว : ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศข่าว : 03 ก.ย. 2562  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246