กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8774)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส คว้ารางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)    

ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส คว้ารางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มรางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562” นับเป็น 3 ปีซ้อนที่ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ยอดเยี่ยม ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2562 ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าบัณฑิตแพทย์และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนครอบครัวที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2562 นี้ ศิษย์เก่า จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คือ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และแสดงความยินดีกับ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ด้วย

เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก เรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.89 ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มีความสามารถจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ค่ายอาสากล้าดี ค่ายหมอยา ค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมดีโดยเฉพาะทำงานเป็นทีมและทำงานเป็นระบบ คิดบวกทำงานด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีทักษะทางสังคมที่ดี เพราะเป็นงานให้บริการและบริบาลผู้ป่วยและสาธารณชน เป็นบุคลากรที่มีใจในการให้บริการ มีทักษะทางสังคมที่ดีในการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ และร่วมกับชุมชน

นอกจากนี้ภายในงานมีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบธ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย และมีการจัดนิทรรศการ “สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการนี้ได้เผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขต่อสาธารณชน โดยเฉพาะปีนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น ทั้งภาวะโลกร้อนและสิ่งละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะหรือวัดุทางการแพทย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและป้องกันอันตรายจากโรคร้ายต่างๆ จากสภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญในขณะนี้ในประเทศไทย จัดให้มีระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2562 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ย. 2562  ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246