กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3) ประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายเมธาวี สุวรรณทา 2. นางสาวพนัดดา อัศวาวุฒิ 3. นางสาวพัทธมน ทนุผล 4. นางสาวณัฐมล พรมบล 5. นายชาลีวัฒน์ วัลลานนท์ 6. นายกีรติ บัวลาด
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขาวิชาสื่อนฤมิต
รายละเอียดข่าว (8783)

หัวข้อข่าว : นิสิต สื่อนฤมิต มมส รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3)    

นิสิต สื่อนฤมิต มมส รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3) ประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มพื้นที่ 3 หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง จากการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest กับ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท. 5) ด้วยผลงานชื่อ “ฤดูฝนที่เมืองเลย” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การประกวดนี้เป็นการเน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอในจังหวัดเลย
กลุ่มพื้นที่ 1 อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่
กลุ่มพื้นที่ 2 อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว
กลุ่มพื้นที่ 3 อำเภอหนองหิน อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง
รูปแบบ “สบาย สบาย สไตล์เลย” ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามทั้งในด้านภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

โดยสมาชิก “ทีมบ้านมิกกี้” ประกอบด้วย นายเมธาวี สุวรรณทา, นางสาวพนัดดา อัศวาวุฒิ, นางสาวพัทธมน ทนุผล, นางสาวณัฐมล พรมบล, นายชาลีวัฒน์ วัลลานนท์ และนายกีรติ บัวลาด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

ผลงาน : ฤดูฝนที่เมืองเลย https://www.facebook.com/watch/?v=370545856978877

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
ข่าว : สาขาวิชาสื่อนฤมิต

วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246