กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธีรพล สีอิ่น
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา เอกประติมากรรม
รายละเอียดข่าว (8787)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม มมส รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน    

ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม มมส รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพล สีอิ่น ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)"

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) นายธีรพล สีอิ่น ศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ เอกประติมากรรม ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)" เงินรางวัล 70,000 บาท เวทีประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 (The 36th Contemporary Art by Young Artists) ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36 เป็นจากเวทีประกวดผลงานระดับเยาวชน อายุ 16-25 ปี การเเสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ได้ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีพื้นที่การเเสดงออกอย่างเสรีเเละสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมเเก่รางวัลต่างๆ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ จากหลากหลายสาขา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ภาควิชาทัศนศิลป์

ที่มา : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 17 ก.ย. 2562  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246