กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ทีม Ford จาก นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8826)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019    

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019

ทีม Ford นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 30,000 บาท เวทีประกวด EGAT Animation Awards 2019 “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (30 กันยายน 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประกาศผล ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด ร่วมกับ คุณสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งรางวัล ชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Ford จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Lightning Pigeon จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโคราช และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Suicide boy จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีก 3 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ นำเสนอมุมมองให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น

กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” จากนั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงาน 10 ทีมเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน Animation ส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้าย และคัดเลือก 3 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย และตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ และภายหลังเสร็จสิ้นการประกาศผล ได้รับเกียรติจาก คุณ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing director บริษัท Wink Wink Production เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคม” อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 01 ต.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246