กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (8827)

หัวข้อข่าว : นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ    

นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ "พลังความดีด้วยหัวใจ" (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" (Energy painting contest 7th)

กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันคัดเลือก เพื่อตัดสินผลงานภาพวาดทั้งหมด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 64 คน แบ่งเป็น 4 ประเภทๆ ละ 16 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คัดเลือกหาผู้ชนะในการประกวด

เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กิจกรรมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 7 ในหัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" (Energy painting contest 7th) โดยมี รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นายธีระวัฒน์ คะนะมะ ศิลปินอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส.ซี. ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยผลงานชื่อ “พลังแห่งความดีงาม” พร้อมรับโล่และเงินรางวัล 15,000 บาท และเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา รับรางวัลชมเชย ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 7 ในหัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" (Energy painting contest 7th) โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ บริเวณวีรันดา ฮอลล์ ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานให้แก่เยาวชน และเป็นเวทีให้เยาวชน ได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้านพลังงานผ่านทางศิลปะภาพวาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงพลังงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/Energypaintingcontest/

ภาพ/ข่าว : กระทรวงพลังงาน

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

วันที่ประกาศข่าว : 03 ต.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246