กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8836)

หัวข้อข่าว : ผลงานวิจัยร่วม มมส คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562    

ผลงานวิจัยร่วม มมส คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยผลงาน “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก” คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเวทีมอบรางวัล “นวัตกรรม ประจำปี 2562” (Innovation Awards 2019) ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 : ITE 2019 แก่สุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เชิดชูนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ก่อเกิดคุณค่าทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก สื่อสารศักยภาพนวัตกรรมของคนไทย มุ่งสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” ในอนาคต เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล มอบโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ในงานได้มีการประกาศผลรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งเอ็นไอเอร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประกวดขึ้น เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562 ในระดับอุตสาหกรรม คือ “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก” ผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ทีมวิจัยผู้พัฒนาเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอก เปิดเผยว่า ผลงานนี้เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนเร่งการแช่และงอกข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอก ในการทำให้น้ำไหลด้วยการสเปรย์น้ำผ่านข้าวเปลือกในภาชนะบรรจุปิดสนิทเป็นคาบเวลา 15-18 ชั่วโมง ข้าวเปลือกจะเริ่มงอกเร็ว และบ่มงอกต่อโดยไม่สเปรย์น้ำ 2-3 ชั่วโมง ช่วยลดระยะเวลาการงอกของข้าวลงจากเดิม 2-3 วัน เหลือเพียง 24 ชั่วโมง ลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 5 เท่า นอกจากนี้ทั้งกลิ่นของข้าวฮางงอกและเนื้อสัมผัสจะดีกว่ากระบวนการแบบเดิม ชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ในราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทซึ่งกำลังการผลิตประมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน โดยการประยุกต์ใช้ถังน้ำพลาสติก ขณะที่การผลิตระดับอุตสาหกรรมซึ่งใช้วัสดุสแตนเลสซึ่งมีกำลังการผลิต 600 กิโลกรัมต่อวัน จะมีราคาประมาณ 500,000 บาท โดยมีจุดคุ้มทุนของเครื่องขนาดอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.39 ปี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์/หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/หนังสือพิมพ์เดลินิวส์/หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

วันที่ประกาศข่าว : 07 ต.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246