กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์อภินันท์ อุรโสภณ และคณะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8843)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค    

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์อภินันท์ อุรโสภณ และคณะ
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ
    ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค ประกอบด้วยสองส่วนคือชุดวัดพฤติกรรมโค และส่วนแสดงผล โดยที่ชุดวัดพฤติกรรมโคถูกติดตั้งที่บริเวณเหนือเข่าของโค เมื่อโคมีการเคลื่อนไหว ทำให้แรงดันเอาท์พุทของเซนเซอร์ความเร่งสามแกนเปลี่ยนแปลง สัญญาณเหล่านี้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล และนำเข้ากระบวนการคัดแยกกลุ่มพฤติกรรมเป็นสามกลุ่มคือ นอน ยืน และเดินแทะเล็มหญ้า โดยใช้ค่าเฉลี่ยของสัญญาณแต่ละแกนและค่าเบี่ยงเบนของแกน Y ด้วยวิธีการตัดสินใจต้นไม้ ข้อมูลกลุ่มพฤติกรรมถูกส่งให้ส่วนแสดงผล สำหรับทำการบันทึกและแสดงผลในรูปของกราฟ โดยที่แกนตั้งคือเวลา แกนนอนเป็นกลุ่มพฤติกรรมในแต่ละวัน

วันที่ประกาศข่าว : 10 ต.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246