กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธนพล ดาทุมมา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาทัศนศิลป์
รายละเอียดข่าว (8852)

หัวข้อข่าว : นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13    

นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา นิสิต ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายธนพล ดาทุมมา นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลพิเศษจากโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “จินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งเป็นสามเสาหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกลไกให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้าง และบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง สำหรับงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์จากการอ่านวรรณกรรมไทยของเยาวชนในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 พร้อมกิจกรรมร่วมซื้อผลงานการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระหว่างวันที่ 8-20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ณ โถงชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ภาควิชาทัศนศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 17 ต.ค. 2562  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246