กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        เจ้าอาวาสวัดมหาชัยหรือวัดเหนือ (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา))
รายละเอียดข่าว (8899)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์    

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) หรือ น้อย อุทัยสา เป็นชาวตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาชัยหรือวัดเหนือ (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) เป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลานาน ได้สนับสนุนการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการจัดงานประกวดบรรยายธรรมนักเรียน สนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย ทั้งยังให้การสนับสนุนโครงการอันเกี่ยวเนื่องด้วยกิจการทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น โครงการทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

จากการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมดังกล่าว พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณจากหลายสถาบัน เป็นต้นว่า ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล “นาคราช” เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซึ่งมีผลงานดีเด่น จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ. 2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็น “คนดีศรีมหาสารคาม” ในการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองมหาสารคาม ครบ 150 ปี ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัล “เสาอโศก” ผู้นำศีลธรรม และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และ พ.ศ. 2562 พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากที่ได้กล่าวมา นับได้อย่างยิ่งว่า พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสมบูรณ์และมีเมตตาธรรมอันสุนทร ท่านได้สนับสนุนกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับทั้งฝ่ายสงฆ์ ภาครัฐ ภาคประชาชนด้วยจิตบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัย บุญวิถีและมรรคประโยชน์ที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เห็นแจ้งนั้นเป็นจารีตสำคัญแห่งสังคมร่วมสมัย เป็นความสว่างไสวงดงามแห่งแสงธรรมซึ่งจะส่องนำและเกื้อหนุนผู้คนทั้งหลายให้ดำเนินตามเพื่อถึงพร้อมซึ่งความสุขสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอถวายรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 แด่ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) เพื่อเป็นสังฆบูชาและเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญวิสัยอันประเสริฐสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 14 พ.ย. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246