กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเวทีการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา ภาษาไทย
รายละเอียดข่าว (8925)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พจนศิลป์” ปี 4    

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พจนศิลป์” ปี 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเวทีการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ พจนศิลป์ ” ปี 4 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์และสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์อย่างถูกวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยมีผู้ชนะการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ประจำปี 2562 ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายปรัชญา นางรัก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลชมเชย 1 นายวะยุห์ คงอ่อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 นายวัชรินทร์ ทวีโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลขวัญใจมหาชน นายสถานุ คำทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เพจพจนศิลป์
ข่าว : ช่อผกา บุญประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย. 2562  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246