กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8941)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์    

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 15175 ออกให้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

คุณสมบัติ : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้ง มาใช้แทนการใช้ทรัพยากรบุคคลในการตรวจวัด ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องให้กับการตรวจสอบความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้ง  โดยสามารถวัดระดับคุณภาพความโปร่งแสงของยางแผ่นผึ่งแห้งได้มากถึง 4 ระดับ และช่วยเพิ่มความถูกต้องให้กับการวินิจฉัยความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้ง

สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 0-4375-4192, 1735 เว็บไซต์ : www.ipmo.msu.ac.th, www.facebook.com/msuipmo

วันที่ประกาศข่าว : 09 ธ.ค. 2562  ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246