กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8959)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต    

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
สังกัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14562 ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรสองชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาชนิดใหม่ที่มีกลิ่นสะระแหน่อบแห้งที่มีความหอมทำให้สะดวกต่อการบริโภค มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เช่น ขับล้างพิษในโลหิตได้ ทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปสมุนไพรด้วยวิธีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมได้

สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 0-4375-4192, 1735 เว็บไซต์ : www.ipmo.msu.ac.th, www.facebook.com/msuipmo

วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562  ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246