กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8960)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด    

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14802 ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด  เป็นการพัฒนาโทนเนอร์เพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื้อ Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆ ได้ และมีความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมี  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 0-4375-4192, 1735 เว็บไซต์ : www.ipmo.msu.ac.th, www.facebook.com/msuipmo

วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562  ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246