กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวจุฑามาศ สีดา 2. นางสาวจันทิมา สุจริต 3. นายกิตติภพ หาวงษ์ 4. นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล 5. นางสาวศิลามณี ศิลาพัฒน์ 6. นางสาวสิริยากร วงค์กระนวน 7. นางสาวกรชวรรณ นนทภา 8. นางสาวจันจิรา หลวงจันทร์ 9. นางสาวนราภัสสร์ รักษาพล 10. นายพงศธร ชยานันต์โสดา 11. นายสุทัศน์ สุขแก้ว 12. นายยุทธเกียรติ บุญหลาย 13. นางสาวจินดารัตน์ วงศ์คำจันทร์ 14. นางสาวศรสวรรค์ แสนสาระ 15.นางสาวเจนจิรา จิมานัง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8974)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัล เวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15    

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัล เวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15

นิสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทข่าวทั่วไป 1 รางวัล และได้รับรางวัลชมเชยวิถีชุมชนจำนวน 2 รางวัล จากงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา เป็นที่ปรึกษาในการประกวด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

รางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น ได้แก่ผลงานเรื่อง “อ้อยเข้าปากช้าง จากทีมไปกลับฝน สมาชิกประกอบด้วย 1. นางสาวจุฑามาศ สีดา 2. นางสาวจันทิมา สุจริต 3. นายกิตติภพ หาวงษ์ 4. นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล 5. นางสาวศิลามณี ศิลาพัฒน์ รางวัลชมเชย สารคดีประเภทวิถีชุมชนเรื่องที่ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง “บทเรียนนวัตวิถี” จากทีม Three N double A สมาชิกประกอบด้วย 1. นางสาวสิริยากร วงค์กระนวน 2. นางสาวกรชวรรณ นนทภา 3. นางสาวจันจิรา หลวงจันทร์ 4. นางสาวนราภัสสร์ รักษาพล 5. นายพงศธร ชยานันต์โสดา รางวัลชมเชย สารคดีประเภทวิถีชุมชนเรื่องที่ 2 ได้แก่ผลงานเรื่อง ทางรอดคนริมโขง จากทีม Three N double B สมาชิกประกอบด้วย 1. นายสุทัศน์ สุขแก้ว 2. นายยุทธเกียรติ บุญหลาย 3. นางสาวจินดารัตน์ วงศ์คำจันทร์ 4. นางสาวศรสวรรค์ แสนสาระ 5.นางสาวเจนจิรา จิมานัง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246