กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายณัฐพงษ์ ชินอาจ 3. นายธนดล บุขุนทด 4. นายต้นตระกานต์ ทองเขียว 5. นางสาวตุลยดา พันธุโพธิ์ 6. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์/สาขาสื่อนฤมิต
รายละเอียดข่าว (8975)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019    

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Brand Champion จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล จากเวทีกิจกรรม X Campus Ads Ides Contest 2019

X Campus Ads Ides Contest 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 721 ทีมจาก 56 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Brand Champion จาก Lamia Films เป็นผลงานของทีมจีนูน 1 Day สมาชิกประกอบด้วย 1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ 2. นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสื่อนฤมิต 3. นายธนดล บุขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสื่อนฤมิต โดยมีอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอีก 1 ทีมที่ได้รับรางวัล Brand Champion จาก Onetouch เป็นผลงานของทีมไล่ปี่ สมาชิกประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ 1. นายต้นตระกานต์ ทองเขียว 2. นางสาวตุลยดา พันธุโพธิ์ 3. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ โดยมีอาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246