กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา 2. นางสาวนันทิชา สวัสดิพละ 3. นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์ 4. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 5. นายเสกสรร นาหัวนิล 6. นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์ 7. นางสาวปรียานุช สุโพธิ์ 8. นางสาวณัชชา ผิวผ่อง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8976)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 2 รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น    

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 2 รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว จัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว จัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ บริเวณ TOYOTA ALIVE SPACE ชั้น 3 ICON SIAM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ เป็นที่ปรึกษาในการประกวด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

นิสิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Chinathip ได้แก่ ผลงานโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ สมาชิกประกอบด้วย 1. นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา 2. นางสาวนันทิชา สวัสดิพละ 3. นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์ 4. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม 4 ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น ได้แก่ผลงานโครงการ UNICROSS SAFE LIFE สมาชิกประกอบด้วย 1. นายเสกสรร นาหัวนิล 2. นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์ 3. นางสาวปรียานุช สุโพธิ์ 4. นางสาวณัชชา ผิวผ่อง โดยทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนในการต่อยอดกิจกรรม พร้อมไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน รวมมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246