กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายกันตภณ กลีบบัว
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8988)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561    
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 315 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน 297 คน

ในการนี้ นิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นนักกิจกรรมที่มีผลการเรียนดีเด่น ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ถือเป็นการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคม โดยการทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน

สำหรับรางวัลนิสิตรางวัลพระราชทานที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและน่าภาคภูมิใจสำหรับนิสิตที่ได้รับ เพราะบุคคลที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมและความสามารถในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการหรือผลการเรียน ด้านการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ด้านสุขภาพพลานามัย และด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่ติดยาเสพติด และจะมุ่งเน้นไปในด้านการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ เป็นนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนและได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ยังต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความหมั่นเพียรสร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของสังคม ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ รวมถึงตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเองเช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดจนยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทำความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทำให้ตนเองมีความสุข นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบ และมีความสุข

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เพจ ศธ.360 องศา และกองกิจการนิสิต
ข่าว : กองกิจการนิสิต

ที่มา : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 06 ม.ค. 2563  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246