กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย 2. อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า 3. นายพิทยา บุญอินทร์ 4. นายปริญญา เลิศประเสริฐ 5. นายสิริชัย ชูหลี 6. นางสาวสุมิตรา คูณทอง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9051)

หัวข้อข่าว : ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา    

ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน ”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย พร้อมคณะ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ด้วยผลงานชื่อ “ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย” จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

“วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตร ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563

ภายในงานประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งประดิษฐ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการจัดการมลพิษ เป็นต้น

ในปีนี้ มีผลงานของอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม คณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมคณะ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา จากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ด้วยผลงานชื่อ “ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย”

คณะทำงานผู้ประดิษฐ์ผลงาน ดังนี้
  1. อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม คณะการบัญชีและการจัดการ 
  2. อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  3. นายพิทยา บุญอินทร์ 
  4. นายปริญญา เลิศประเสริฐ นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  5. นายสิริชัย ชูหลี 
  6. นางสาวสุมิตรา คูณทอง นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ

โดย ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย คือ ตู้ปรึกษาทนายความสายด่วนอัจฉริยะผ่านระบบ VDO Conference 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีปัญหาข้อกฎหมายได้ปรึกษากับทนายความที่มีความรู้ ความสามารถ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยทนายความในระบบมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่านระบบการคัดกรอง และแบ่งประเภทของคดีความอย่างชัดเจน ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย จึงเป็นเสมือนสำนักงานทนายความเคลื่อนที่ ซึ่งทำให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว มากขึ้นสำหรับทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ “Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา และกิจกรรม บนเวที และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยังมีการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อฟรี อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ/คณะการบัญชีและการจัดการ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ/คณะการบัญชีและการจัดการ

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.พ. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246