กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง 2. นายการัณ ดิษเจริญ 3. นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง 4. นายศุภกร เวยสาร 5. นายจักรพงศ์ ศิริโส
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9054)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา)    

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา) รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  1) ระดับมัธยมศึกษา
  2) ระดับอาชีวศึกษา
  3) ระดับอุดมศึกษา
และในปีนี้ ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สมาชิกทีมผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงาน ดังนี้
  1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  2. นายการัณ ดิษเจริญ นิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  3. นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  4. นายศุภกร เวยสาร นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  5. นายจักรพงศ์ ศิริโส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำจนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล คือ แอปพลิเคชัน (Application) “Top share” เน้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP แบบออนไลน์ โดยผ่านรูปแบบกระบวนการตลาดผสมผสานระหว่างแนวคิดการตลาดแบบ Rrferral Marketing ประกอบกับแนวคิดการตลาดแบบ “Affiliate Marketing” ที่เน้นสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคในการเข้าร่วมซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “Top share” โดยการแนะนำบอกต่อระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน โดยผู้บริโภคที่แนะนำบอกต่อนั้นจะได้รับค่าตอบแทนการบอกต่อในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่น เพื่อสร้างแรงจุงใจในการบอกต่อและกระตุ้นการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้า OTOP

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.พ. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246