กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ, 2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์ 3. นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์ 4. นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9087)

หัวข้อข่าว : มมส รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    

มมส รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ รับโล่รางวัล จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2558 ร่วมกับทุกคณะทุกหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน และแกนหลักคือคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมนำเสนอการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น (Best Practice) โดย อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต และ อาจารย์พฤฒ ธนรัช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำเสนอนวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ชื่อนวัตกรรม RC automatic spray ประกอบด้วย นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ, นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์, นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์, นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ และอาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.พ. 2563  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246