กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล Miss Kaknika Oeun และ Miss Kanika Chhay
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาวิชา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
รายละเอียดข่าว (9095)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1    

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในการนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน คือ Miss Kaknika Oeun ชั้นปีที่ 3 และ Miss Kanika Chhay ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ TOP 4 ร่วมกับนักศึกษาจาก State Polytechnic of Batam, Indonesia และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 4 คนจะได้เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อไปแข่งขันกับนิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอื่นอีกต่อไป

สำหรับโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC)เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป (EU) ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป) ซึ่งเป็นโครงการของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษาการฝึกอบรมเยาวชน และการกีฬา (European Commissions Programme for Education, Training, Youth and Sport) ที่ได้ส่งเสริมโครงการบูรณาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันในการฝึกอบรมเยาวชน ผ่านในโครงการ South East Asian Sales Competition (SEASAC)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ

วันที่ประกาศข่าว : 02 มี.ค. 2563  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246