กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา : สำนึกไทย ไม่โกง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รายละเอียดข่าว (9220)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา : สำนึกไทย ไม่โกง    

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา “สำนึกไทย ไม่โกง”

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง "รอยโกง" จากทีม Duble OT รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง "โกง" จากทีม Asap รับเงินรางวัล 7,000 บาทและ รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง "ไม่รับ ไม่โกง" จากทีม Three man down รับเงินรางวัล 1,500 บาท

อาจารย์ ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า การจัดประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ว่าการทุจริตไม่เคยทำให้ผู้ใดมีชีวิตสงบสุข ผู้ที่กระทำการทุจริตเท่ากับเป็นการทำลายตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีกำหนดส่งผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ข่าว : อธิษฐ์ เชิญขวัญชัย 

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.ค. 2563  ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246