กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  ตำแหน่ง :
        ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางพรพิมล มโนชัย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (9290)

หัวข้อข่าว : สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library)    

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบที่ดีด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อมาได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ระดับดีเด่น” โดยได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Green University) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) มีการดำเนินงาน 8 ส และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรและนิสิต ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการพัฒนาต่อไปถึงการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นเป้าหมายหลักที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ซึ่งสำนักวิทยบริการต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไป

ข่าว : กรรณิการ์ ภูผาธรรม

วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2563  ที่มา : สำนักวิทยบริการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246