กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายรัฐพล ภูมาตนา 2. นางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง 3. นายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ 4. นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ 5. นายนาวา สีสุวรรณ 6. นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ 7. นางสาววาสนา ปินะถา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9327)

หัวข้อข่าว : มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020    

มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรางวัล 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze

โดยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver และ Bronze จากการส่งผลงานประกวด ดังนี้
  รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ได้แก่ นายรัฐพล ภูมาตนา นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก โดยมี รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ และ ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง และนายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง The PROBABILITY DISTRIBUTION OF daily and monthly streamflowin the Chi-River Basin โดยมี รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ได้แก่ นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ และนายนาวา สีสุวรรณ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานเรื่อง Innovation for measuring density, freshness and grade of non-destructive chicken eggs ภาควิชาฟิสิกส์ โดยมี ผศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน และ ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ และ นางสาววาสนา ปินะถา นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง Regional-analysis-of-ExtremeValues-by-Particulate-MatterPM2.5Concentration-in-IndustrialParkThailand โดยมี รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 08 ต.ค. 2563  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246