กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  ตำแหน่ง :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9406)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรร่วมกับ G’d Annuzio, Chieti Campus, Italy) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังและยาทาภายนอก และการศึกษาทางคลินิกของยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีความสนใจการวิจัยด้านการศึกษาทางคลินิก (Phase II และ III ในมนุษย์ในด้านสมุนไพร ยาบรรเทาอาการปวดและผลิตภัณฑ์ในโรคผิวหนัง) การศึกษาผลทางเภสัชวิทยาคลินิก (ด้านความปวดและการอักเสบในอาสาสมัครสุขภาพดี) การประเมินผลทางเศรษศาสตร์ (cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis) และคุณภาพชีวิตของการให้ intervention ในผู้ป่วย รวมถึงผลของการบริการวิชาการในร้านยา และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ meta-analysis อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในบทบาทของผู้วิจัยหลัก เช่น
   – Cost-effectiveness of chlorhexidine gluconate compared with povidone-iodine solution for catheter-site care in Siriraj Hospital
   – การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของว่านหางจระเข้ในการรักษาแผลไฟไหมน้ำร้อนลวก
   – RCT and Clinical study:
   – การศึกษาความปลอดภัยของการใช้ Cleansing lotion containing tamarind fruit pulp extract
   – Cleansing lotion containing tamarind fruit pulp extract. III. Study of lightening efficacy and skin irritation on Asian skin type
   – ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาทาตรีกฏุกในการบรรเทาอาการยุงกัด
   – Clinical pharmacology of cyclooxygenase inhibition and pharmacodynamics interaction with aspirin by floctafenine in Thai healthy subjects
   – The effect of Deplee preparation for relieving muscle pain syndrome
   – การศึกษาผลการใช้น้ำเกลือแบบเตรียมเองในการสวนล้างจมูกในผู้ป่วยภูมิแพ้จมูกอักเสบ
   – การศึกษายากินประสะไพลในการลดการปวดกล้ามเนื้อ (ตีพิมพ์แล้ว)
   – การศึกษาผลของยาปราบชมพูทวีปในการรักษาภูมิแพ้จมูกอักเสบ (ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกำลังร่างบทความวิจัย)
   – การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยารักษาอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่มะเร็งในชุมชน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร ยังเป็นผู้ร่วมวิจัยในงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลของครีมไพลในการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมแบบ multicenter การศึกษาผลของยาทาหว้าเขาในการลดสิว การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหม่อนชนิดรับประทานเพื่อลดไขมันในเลือด และต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจยีน HLA*B๕๘๐๑ ก่อนการใช้ allopurinol ในผู้ป่วยโรคเก๊าท์เพื่อป้องกันการเกิด SJS/TEN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก ได้เสนอผลการค้นคว้าวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านผลงานนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชน จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน และได้รับทุนวิจัยจากองค์กรระดับชาติและนานาชาติ เช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิจัยการเกษตร กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และ Malaysian Palm Oil Board เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่น ความรอบรู้ ความเอาใจใส่ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการระดับชาติและระดับสากล และมีเจตจำนงที่จะสร้างประโยชน์ทางวิชาการอันสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรตั้งแต่ระดับฐานรากของสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและเป็นความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 07 ธ.ค. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246