กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดข่าว (9408)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท่านสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จากนั้นได้สอบนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทได้ในสนามหลวงวัดสุวรรณาวาส จังหวัดมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และ ๒๕๐๘ โดยลำดับ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอกในสนามหลวง วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สนามหลวงสำนักเรียนเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ สำเร็จหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนาและปรัชญา จากมหามกุฎราชวิทยาลัย และปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ปัจจุบัน พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท่านมีผลงานการบริหารคณะสงฆ์และงานด้านวิทยากร โดยเป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกประจำ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงแผนกธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย ฝ่ายการศึกษา และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระจริยานิเทศจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะให้ความรู้ ในสถานศึกษา เป็นวิทยากรประจำศูนย์ฟื้นฟูอบรมยาเสพติด และเป็นวิทยากรบรรยายธรรมมะแก่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามด้วย

พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) มีบทบาทสำคัญด้านสาธารณูปการโดยท่านได้จัดสร้างศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้างภายในวัดสว่างวารี จัดสร้างศาสนสถานให้กับวัดวาอารามในจังหวัดมหาสารคาม จัดสร้างพนังกั้นน้ำเซาะริมตลิ่งแม่น้ำชี จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์บริจาคให้สถานศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา มอบทุนให้กับหออภิบาลสงฆ์อาพาธ ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าขอนยาง โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงอนุเคราะห์สงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งในด้านพระพุทธศาสนา ทุนการศึกษา และสิ่งของบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง

จากที่กล่าวมา ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) เป็นพระนักพัฒนาและเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอถวายรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แด่ พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) เพื่อเป็นสังฆบูชาและเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญวิถีสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 07 ธ.ค. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246