กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี 2. Dr. Ei Ei Phyo Myint 3. นายยงยุทธ ภูริบริบูรณ์ 4. นายภควัต ไชยชิต 5. นายวีรศักดิ์ อเนกศักดิ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9476)

หัวข้อข่าว : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS    

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนและโรคปรสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Health GIS : Geo Intelligence for Smart Healthcare.  ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับรางวัล Best Paper Award  ดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Mapping and Intervention of Malaria Situation in Sisaket Province”
2. Dr. Ei Ei Phyo Myint หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ในหัวข้อ “Fish Borne Parasitic Zoonosis Surveillance in Northeastern”
3. นายยงยุทธ  ภูริบริบูรณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ในหัวข้อ “Surveillance Model for Soil-transmitted Helminthiasis in Mekong Basin: A Spatial Analysis Using Technology Information”
4. นายภควัต ไชยชิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Alternative Trends Base on Integrated Medicine for Office Syndrome”
5. นายวีรศักดิ์ อเนกศักดิ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Long Term Care: Mahasarakham Model Thailand”

ภาพ/ข่าว : คณะแพทยศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 04 มี.ค. 2564  ที่มา : คณะแพทยศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246