กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ และสิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9507)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563    

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม (ประเภททุนต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 65 ทุน ก่อนวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 65 ทุน

ในการนี้ นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี และสิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา จำนวนทุนการศึกษาละ 8,000 บาท ทั้งนี้ สิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย ยังได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตนฯ อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University  << Click

ภาพ : ปชส.จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว : เกรียงไกร พรสวัสดิ์

ที่มา : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 31 มี.ค. 2564  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246