กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวศิริลักษณ์ จุทธะสิงห์ 2. นายชนาธิป พิทักษ์เทพสมบัติ 3. นางสาวพัทธมน ชาลาเมต 4. นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (9626)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รับรางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021    

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รับรางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021

วันนี้ (1 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021 รูปแบบออนไลน์ ในชื่อทีม “GEEN NAAM” ประกอบด้วย ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ จุทธะสิงห์, นายชนาธิป พิทักษ์เทพสมบัติ, นางสาวพัทธมน ชาลาเมต และ นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ที่ปรึกษาโครงการฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รวมทีมของสองคณะ ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันการเสนอแผนธุรกิจ Thailand  MICE Youth Challenge 2021  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) และทีมผู้จัดงานวิทยาลัยนาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่น (Efforts) และพัฒนาการ (Development) ที่นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แสดงให้เห็น ทางคณะกรรมการไม่เพียงแต่ได้ทำการคัดเลือกผลงาน แต่ยังรู้สึกประทับใจในระหว่างการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่นิสิต มมส ได้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างน่ายกย่อง  จึงสามารถคว้ารางวัล TMYC Merit Award ในครั้งนี้  และภายหลังประกาศผลการตัดสิน คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคม ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล TMYC Merit Award 2021

ทั้งนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อาจารย์ ดร. อำนวย ตันพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 01 ก.ย. 2564  ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246