กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา
รายละเอียดข่าว (9631)

หัวข้อข่าว : มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา    

มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
วันนี้ (6 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับมอบข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา  คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เจ้าของโรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด  โดยจะนำไปเติมตู้ปันสุขหอพักนิสิต ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และ เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 แก่นิสิตได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา  คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เจ้าของโรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด และครอบครัว เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้อนุเคราะห์มอบข้าวสารหอมมะลิ ในครั้งนี้

สำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค สามารถติดต่อและร่วมบริจาคได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 09-3536-2212 หรือสามารถนำไปบริจาค ณ จุดตู้ปันสุขเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ได้แก่หอพักพยัคฆภูมิพิสัย, หอพักบรบือ, หอพักยางสีสุราช, หอพักกุดรัง, หอพักวาปีปทุม และหอพักกันทรวิชัย สำหรับเขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ได้แก่ หอพักพุทธรักษาและหอพักชวนชม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 06 ก.ย. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246