กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspective Mini Series
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม "นอนน้อย" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายกัญจน์ วุฒิชัยกุล, นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว, และนายประชาชัย อุปฮาด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม "Tadum Film" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายทิวากร ศรีบุญไทย, นายชัยภัทร ชยาภิรัตน์ และนางสาวธนัชชา ใจกว้าง
รายละเอียดข่าว (9935)

หัวข้อข่าว : นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส คว้า 2 รางวัลประกวดโครงการ New Perspective Mini Series    นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส คว้า 2 รางวัลประกวดโครงการ New Perspective Mini Series

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspective Mini Series มุมมองใหม่ ใส่ใจประโยชน์สาธารณะ ด้วยแนวคิด Social Enterprises ความยั่งยืน 3 มิติ (สังคม,วัฒนธรรม,สิ่งแวดล้อม)  ได้แก่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม "นอนน้อย"  ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายกัญจน์ วุฒิชัยกุล, นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว,  และนายประชาชัย อุปฮาด ได้รับเงินรางวัล จำนวน  60,000 บาท  

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม "Tadum Film"  ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายทิวากร ศรีบุญไทย,  นายชัยภัทร ชยาภิรัตน์ และนางสาวธนัชชา ใจกว้าง ได้รับเงินรางวัล จำนวน  40,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 22 เม.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246