กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกมลชนก แก้วก่า นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (9936)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชนะเลิศประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม    มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชนะเลิศประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก แก้วก่า นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo TO BE NUMBER ONE MAHASARAKHAM) ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

https://www.2b1mkm.com/frontend/web/index.php/news


ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 25 เม.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246