กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทย
รายละเอียดข่าว (9963)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตัวแทนระดับภาคชิงชนะเลิศระดับประเทศ    นิสิต มมส คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตัวแทนระดับภาคชิงชนะเลิศระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (ต่อเนื่อง) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและเปิดการประกวดสุนทรพจน์ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน 11 คน จาก 7 สถาบัน คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ราย โดยตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยและเป็นตัวแทนเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” นับเป็นเวทีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย ด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อปลูกฝังคุณค่าไทยนิยมและการชื่นชมความเป็นไทยด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ที่มา : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246