กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศโครงการ Thai PBS Young Content Creator
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม 2. นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ 3. นางสาวจุฑารัตน์ เทศธานี 4. นางสาวปณิดา ศรีสว่าง 5. นายธนภัทร บุณวัฒน์
รายละเอียดข่าว (9976)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการ Thai PBS Young Content Creator    นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการ Thai PBS Young Content Creator

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ และภาควิชาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ ในชื่อทีม  4MoonAJT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Thai PBS Young Content Creator ประเภทโทรทัศน์  ผลงานประกวดในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” ชื่อผลงาน “สารคดีคนจนเคลื่อนเมือง” ที่รายงานข่าวอย่างรอบด้านและตรงประเด็น รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ในงานประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ  ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ไทยพีบีเอส

ทีม 4MoonAJT มีสมาชิก 5 คน ได้แก่ นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ นางสาวจุฑารัตน์ เทศธานี และนางสาวปณิดา ศรีสว่าง นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พร้อมด้วย นายธนภัทร บุณวัฒน์ นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต เอกภาพยนตร์และโฆษณา  โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 31 พ.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246