กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล The best oral presentation award
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวอรทัย เสริฐศรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10315)
     นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล “The best oral presentation award”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรทัย เสริฐศรี นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา จากหน่วยวิจัยเห็ดและไลเคนส์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล The best oral presentation award งานประชุมวิชาการ The 3rd International Seminar on Natural Science: Natural Resource Sustainability and People’s Responsibility for Society 2022 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รพหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10314)
     อาจารย์ นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Duo/Trio Lyrical Open ในการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022โดยทีมนักเต้น ประกอบด้วย อาจารย์คฑาวุธ มาป้อง อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก นายบุญยฤทธิ์ สวัสดิรักษ์ และนางสาวธนวรรณ หอมกลาง ควบคุมการฝึกซ้อมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประเภท Ensemble Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10313)
     อาจารย์ นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Ensemble Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Ensemble Lyrical Open ในการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022โดยทีมนักเต้น ประกอบด้วยอาจารย์คฑาวุธ มาป้อง อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก นายบุญยฤทธิ์ สวัสดิรักษ์ นางสาวดุสิตา เภารังค์ นางสาวธนวรรณ หอมกลาง นางสาวจิราพร ดาวเรือง  และ Miss.Nong YanYa ควบคุมการฝึกซ้อมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะศิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Green Way
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจักรพรรดิก คณารส, นางสาววรดา ชัยศรี และ นายสกลภัทร วงษ์เฮือน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นที่ปรึกษา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10235)
     ทีม “เด็กปั้นปุ๋ย” นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คว้าที่ 1 การประกวด CSR Tollway Contest 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Green Way

ส่งประกวดในชื่อทีม “เด็กปั้นปุ๋ย”  ประกอบด้วย นายจักรพรรดิก คณารส, นางสาววรดา  ชัยศรี และ นายสกลภัทร วงษ์เฮือน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นที่ปรึกษา  รับเงินรางวัลรวม 100,000 เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ การส่งเสริมกระบวนการผลิต-ขึ้นเม็ดปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ชุมชนและวัสดุเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ณ หมู่บ้านหนองโก ต.หนองโก ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล 3rd Prize ประเภท Folk Instrument ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ The Osaka International Music Competition ครั้งที่ 23
  ชื่อ - นามสกุล :
        สมาชิกวงทาลึง 1. นายนิธิวัต ดวงดูสัน 2. นายธนากร รักสะอาด 3. นายรังสรรค์ อุสันสาห์ 4. นายภูวนาจ ปะวะเค 5. นายศุภกิจ วงศ์ช่าง 6. นายศราวุธ ยะวร 7. นายธีรภัทร ชวะเลข 8. นายชลชาติ ทับคำมูล สมาชิกวงสุรศิลป์ 1. นายคฑาทอง สีหะวงษ์ 2. นายณัฐพงศ์ สุพรรณ์ 3. นายชนะศักดิ์ อุปชัย 4. นายปกาศิต เสน่หา 5. นายวีระพงศ์ จันทร์ดี 6. นายอเนกพงศ์ ไชยสิงห์ 7. นายวชิรวิทย์ ลาอำ 8. นายวรัญญู แสวงแก้ว การแสดงเดี่ยวพิณอีสานสดใส 1. นายวุฒิพงษ์ วิจันทร์แก้ว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10222)
     อธิการบดี มมส ร่วมยินดีกับนิสิตสร้างชื่อคว้ารางวัลดนตรีระดับนานาชาติ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2565 ) ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต วงดนตรีพื้นบ้านศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัล 3rd Prize ประเภท Folk Instrument ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ The Osaka International Music Competition ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา ผู้ช่วยคณบดี เข้ารายงานพร้อมร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา”
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10182)
     นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา” จัดโดย Forest in Our Hearts Foundation – มูลนิธิผืนป่าในใจเรา  โดยส่งประกวดในชื่อทีมพญาแถนลุยป่า พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท เข้ารับมอบรางวัลจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 และนายต้นตระกูล เปล่งรัศมี นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10169)
     นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2565  และมอบโล่เกียรติยศ "เจิดจรัส 1 ทศวรรษ เยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ" จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 256...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอนิรุตน์ แก้วลาด นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายคณพศ สารพัตร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10167)
     มมส นำนิสิตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคามเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น  ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีอัญเชิญเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนของเด็กและเยาวชน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน การจัดแสดงนิทรร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246