กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกันตภณ กลีบบัว
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8988)
     
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานรางวัลแก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา 2. นางสาวนันทิชา สวัสดิพละ 3. นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์ 4. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 5. นายเสกสรร นาหัวนิล 6. นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์ 7. นางสาวปรียานุช สุโพธิ์ 8. นางสาวณัชชา ผิวผ่อง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8976)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 2 รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว จัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว จัดโดยบริษัท โต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายณัฐพงษ์ ชินอาจ 3. นายธนดล บุขุนทด 4. นายต้นตระกานต์ ทองเขียว 5. นางสาวตุลยดา พันธุโพธิ์ 6. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8975)
     

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Brand Champion จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล จากเวทีกิจกรรม X Campus Ads Ides Contest 2019

X Campus Ads Ides Contest 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวจุฑามาศ สีดา 2. นางสาวจันทิมา สุจริต 3. นายกิตติภพ หาวงษ์ 4. นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล 5. นางสาวศิลามณี ศิลาพัฒน์ 6. นางสาวสิริยากร วงค์กระนวน 7. นางสาวกรชวรรณ นนทภา 8. นางสาวจันจิรา หลวงจันทร์ 9. นางสาวนราภัสสร์ รักษาพล 10. นายพงศธร ชยานันต์โสดา 11. นายสุทัศน์ สุขแก้ว 12. นายยุทธเกียรติ บุญหลาย 13. นางสาวจินดารัตน์ วงศ์คำจันทร์ 14. นางสาวศรสวรรค์ แสนสาระ 15.นางสาวเจนจิรา จิมานัง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8974)
     

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัล เวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15

นิสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทข่าวทั่วไป 1 รางวัล และได้รับรางวัลชมเชยวิถีชุมชนจำนวน 2 รางวัล จากงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา เป็นที่ปรึกษาในการประกวด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา แคนสี
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8964)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา แคนสี
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14909 ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

คุณสมบัติ : หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส เพื่อใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของก้อนเชื้อเห็ด หม้อผลิตไอน้ำสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบรวมทั้งใช้เชื้อเพลิงน้อย คุณภาพของไอสูงทำให้ประหยัดเวลา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8963)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14803 ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา เป็นการพัฒนาสครับขัดผิวตรีผลา ที่มีลักษณะเป็นเม็ดสครับเนื้อละเอียดสม่ำเสมอ สีน้ำตาล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของกลิ่นพีช (Peach flavor) ไม่เยิ้มเหลว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ครับขัดผิวตรี...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8960)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14802 ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด  เป็นการพัฒนาโทนเนอร์เพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื้อ Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆ ได้ และมีความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมี  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8959)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
สังกัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14562 ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรสองชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาชนิดใหม่ที่มีกลิ่นสะระแหน่อบแห้ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246