กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9460)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัล “ผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะไทย) ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NANMEE fine arts award ครั้งที่ 15 ปี 2563 หัวข้อ : อิ่มเอิบ โดยผลงานที่มีชื่อว่า : พระปกเกล้าชาวตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิค : สีอะคริลิค

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดข่าว (9455)
     นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) ณ บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ  เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19ให้เกิดควา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (9409)
     

ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖ จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จเตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมปีที่ ๑ และปีที่ ๒ และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยได้รับเหรียญทองคะแนนเยี่ยมในการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและเหรียญทองคะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมทั้งเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมในวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9408)
     

พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท่านสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จากนั้นได้สอบนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทได้ในสนามหลวงวัดสุวรรณาวาส จังหวัดมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และ ๒๕๐๘ โดยลำดับ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอกในสนามหลวง วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สนามหลวงสำนักเรียนเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ สำเร็จหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนาและปรัชญา จากมหามกุฎราชวิทยาลัย และปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
<...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9407)
     

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (เอเชียศึกษา) จาก Magadth University สาธารณรัฐอินเดีย

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งหน้าที่ราชการและหน้าที่ด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยรับราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9406)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรร่วมกับ G’d Annuzio, Chieti Campus, Italy) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังและยาทาภายนอก และการ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
รายละเอียดข่าว (9389)
     

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้นำหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น “แทนความห่วงใย ปลอดภัยโควิด19” มามอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับมอบก่อนเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายรัฐพล ภูมาตนา 2. นางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง 3. นายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ 4. นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ 5. นายนาวา สีสุวรรณ 6. นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ 7. นางสาววาสนา ปินะถา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9327)
     

มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรางวัล 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze

โดยนิสิตคณะ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246