กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9228)
     

ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.12 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 300 ลิตร ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา : สำนึกไทย ไม่โกง
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9220)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา “สำนึกไทย ไม่โกง”

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง "รอยโกง" จากทีม Duble OT รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง "โกง" จากทีม Asap รับเงินรางวัล 7,000 บาทและ รางวัลชมเชย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายธนพล ดาทุมมา 2. นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง 3. นายปริญญา ศรีเทพ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9193)
     

นิสิตทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร ศป.บ.สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 (ระดับอายุ 21-25 ปี) นายธนพล ดาทุมมา นิสิตสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน Work From Home1 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000บาท

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9113)
     

โตโยต้า สนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว

วันนี้ (9 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ในโอกาสที่ได้มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ และโครงการ Unicross safe life หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล :
        Miss Kaknika Oeun และ Miss Kanika Chhay
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (9095)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในการนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน คือ Miss Kaknika Oeun ชั้นปีที่ 3 และ Miss Kanika Chhay ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ TOP 4 ร่วมกับนักศึกษาจาก State Polytechnic of Batam, Indonesia ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ, 2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์ 3. นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์ 4. นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9087)
     

มมส รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ รับโล่รางวัล จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอิศริยา ไชยพลงาม 2. นางสาวสุนิสา ศรีอุดร 3. นายจีระศักดิ์ ใจช่วง 4. นายพงศ์ศิริ สำราญมาก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9086)
     

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ (Young Energy Research Showcase: YES)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ระดับอุดมศึกษา (Young Energy Research Showcase: YES) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Super C cool นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาอุณหภูมิในรถสูง เมื่อต้องจอดรถกลางแดด และรับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ทีม God Like นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายอรรถวุฒิ สาชะรุง 3. นายรัฐธรรมนูญ ขานหัวโทน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (9085)
     

นิสิต นิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหก สี่ เอี่ยว นิสิตนิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นที่ปรึกษา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246