กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ และสิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9507)
     

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม (ประเภททุนต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 65 ทุน ก่อนวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวสันต์ พันทะศรี และนายรัฐพล ภูมาตนา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9478)
     

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021

นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021 จัดขึ้นโดย INYAS The Indian National Young Academy of Science ซึ่งมีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ผลงาน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ และ ประเทศไทย

โดย นายวสันต์ พันทะศรี นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (modeling and simulation category) ในชื่อผลงาน “THE LIGHT OF THE FUTURE “

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี 2. Dr. Ei Ei Phyo Myint 3. นายยงยุทธ ภูริบริบูรณ์ 4. นายภควัต ไชยชิต 5. นายวีรศักดิ์ อเนกศักดิ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9476)
     

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนและโรคปรสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Health GIS : Geo Intelligence for Smart Healthcare.  ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับรางวัล Best Paper Award  ดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Mapping and Intervention of Malaria Situation in Sisaket Province”
2. D...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9460)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัล “ผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะไทย) ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NANMEE fine arts award ครั้งที่ 15 ปี 2563 หัวข้อ : อิ่มเอิบ โดยผลงานที่มีชื่อว่า : พระปกเกล้าชาวตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิค : สีอะคริลิค

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดข่าว (9455)
     นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) ณ บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ  เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19ให้เกิดควา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (9409)
     

ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖ จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จเตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมปีที่ ๑ และปีที่ ๒ และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยได้รับเหรียญทองคะแนนเยี่ยมในการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและเหรียญทองคะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมทั้งเหรียญทองแดงคะแนนเยี่ยมในวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9408)
     

พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท่านสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ จากนั้นได้สอบนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทได้ในสนามหลวงวัดสุวรรณาวาส จังหวัดมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และ ๒๕๐๘ โดยลำดับ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอกในสนามหลวง วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สนามหลวงสำนักเรียนเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ สำเร็จหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนาและปรัชญา จากมหามกุฎราชวิทยาลัย และปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
<...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9407)
     

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (เอเชียศึกษา) จาก Magadth University สาธารณรัฐอินเดีย

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งหน้าที่ราชการและหน้าที่ด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยรับราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246