กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชวน หลีกภัย
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (8901)
     

นายชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ตำบลท้ายพรุ (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลทับเที่ยง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีความสนใจด้านการเมือง โดยระหว่างศึกษา นายชวน หลีกภัย เป็นนักศึกษาเพียงคนเดียวที่ได้ขออนุญาตเข้าไปฟังการประชุมของสภานิติบัญญัติและเป็นคนเดียวในเนติบัณฑิต สมัยที่ ๑๗ จำนวน ๑๑๕ คน ที่คิดสนใจทำงานด้านการเมือง ในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่น มีเป้าหมายงานด้านตุลาการ อัยการ และดำรงตำแหน่งสำคัญในสถาบันตุลาการ อัยการ

นายชวน หลีกภัย เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นทนายความ เมื่อประเทศไทยป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (8900)
     

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในความอุปภัมภ์ของวัดบางน้ำผึ้ง เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เจ้าอาวาสส่งให้เรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง มีผลการเรียนดีเยี่ยมจึงได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่อมาได้รับมอบทุนเรียนฝึกหัดครูประถม (ป.ป.) ที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อจบการศึกษาได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ที่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ในระหว่างที่ศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้สอบชิงทุนกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการศึกษาผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา))
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (8899)
     

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) หรือ น้อย อุทัยสา เป็นชาวตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาชัยหรือวัดเหนือ (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) เป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลานาน ได้สนับสนุนการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการจัดงานประกวดบรรยายธรรมนักเรียน สนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย ทั้ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทองใส ทับถนน
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (8898)
     

นายทองใส ทับถนน เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ที่บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายปิ่น และนางหนู ทับถนน นายปิ่น ทับถนน ผู้เป็นบิดานั้นมีความรู้ความสามารถด้านหมอลำพื้นบ้าน และการแสดงหนังบักตื้อ (หนังปราโมทัย) นายทองใส ทับถนน จึงสืบเชื้อสายมาจากศิลปินผู้รอบด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานโดยแท้จริง

นายทองใส ทับถนน หรือ “ครูทองใส ทับถนน” เริ่มฝึกดีดพิณตั้งแต่อายุ 4 ปี มีคุณบุญ บ้านท่างอย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ฝึกสอน เมื่ออายุได้ 8 ปี จึงได้เล่นพิณประกอบคณะหมอลำของนายปิ่น ทับถนน ผู้เป็นบิดา จาก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8897)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ให้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี ๒๕๔๔ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้เดินทางไปทำวิจัย ณ Heriot-Watt University, Edinburgh Campus สหราชอาณาจักร เป็นเวล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8896)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖ และ ๒๕๕๑ ตามลำดับ เริ่มเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับโดยได้นำองค์ความรู้ขยายสู...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8895)
     

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ และได้ศึกษาต่อ ณ University of York สหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับรางวัล Academic Excellence 2013 (Pure Science) จาก The Anglo-Thai Society สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน Churairat Classical Guitar Competition 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอิทธิวาท จันละบุตร
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (8874)
     

ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Churairat Classical Guitar Competition 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิวาท จันละบุตร ศิษย์เก่าสาขาดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกกีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น Category C ในการแข่งขันกีตาร์คลาสสิครายการ Churairat Classical Guitar Competition 2019 รับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศ และ Certificate (ใบรับรอง) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

โดยมี Mr.Peter Flinn กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ABRSM ประเทศอังกฤษ เป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยโรงเรียนดนตรี จุไรรัตน์ สำนักงานใหญ่ น...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246